Privacyverklaring

Privacy statement 0343 Cycling BV h/o Fietsen op Wattage

Inleiding

0343 Cycling BV h/o Fietsen op Wattage (hierna ook: Fietsen op Wattage)  neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@fietsenopwattage.nl.

Wie is Fietsen op Wattage?

Fietsen op Wattage is de besloten vennootschap 0343 Cycling B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Schooneggendreef 27k, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6454 1428.

Fietsen op Wattage is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fietsen op Wattage de verwerkingsverantwoordelijke.

Van wie verwerkt Fietsen op Wattage persoonsgegevens?

Fietsen op Wattage verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

* Leden die verbonden zijn aan Fietsen op Wattage;
* Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Fietsen op Wattage;
* Mensen die ooit een lidmaatschap hebben gehad bij Fietsen op Wattage;
* Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Hoe gebruikt Fietsen op Wattage jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Fietsen op Wattage persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Fietsen op Wattage voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Fietsen op Wattage worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Fietsen op Wattage heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt..

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Fietsen op Wattage over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Fietsen op Wattage. Je kunt verzoeken dat Fietsen op Wattage je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fietsen op Wattage te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van
Fietsen op Wattage of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fietsen op Wattage te verkrijgen. Fietsen op Wattage zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fietsen op Wattage je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Fietsen op Wattage

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@fietsenopwattage.nl. Fietsen op Wattage zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fietsen op Wattage een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Fietsen op Wattage je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens, delen van persoonsgegevens met derden

Het kan zijn dat Fietsen op Wattage verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Fietsen op Wattage verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met:
* Control Plus International B.V., Scherpenzeel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 50180517
* Google, Ierland
* Mailchimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 500, Atlanta, GA

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Fietsen op Wattage gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Fietsen op Wattage gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Fietsen op Wattage aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Fietsen op Wattage je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@fietsenopwattage.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fietsen op Wattage jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@fietsenopwattage.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.