Algemene voorwaarden

 1. Definities


WattCycling Maarsbergen, KVK: 6454 1428, E-mail: Maarsbergen@wattcycling.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 0343 Cycling B.V., statutair gevestigd te Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Deelnemer: eenieder die een Abonnement of Credits heeft afgesloten bij WattCycling Maarsbergen of die op een andere manier deelneemt aan georganiseerde trainingen, open trainingen, clinics of introductietrainingen van WattCycling Maarsbergen.

Abonnement
De overeenkomst tussen Deelnemer en WattCycling Maarsbergen. Een Abonnement biedt Deelnemer het recht om tegen betaling aan WattCycling Maarsbergen van de bijbehorende vergoeding(en) gebruik te maken van trainingen die WattCycling Maarsbergen aanbiedt.

Credits
Het recht om gebruik te maken van één of meerdere (extra) trainingen die WattCycling Maarsbergen aanbiedt. Één credit geeft Deelnemer het recht om aan één door WattCycling Maarsbergen aangeboden training deel te nemen.

Locatie
Heygraefflaan 26a, 3953 BK MAARSBERGEN.

Abonnementsgeld:
De in het Tarievenoverzicht gemelde en in overige uitingen genoemde vergoedingen voor het gebruik van de faciliteiten bij WattCycling Maarsbergen, zoals beschreven in het Abonnement en bij de Credits. Deze vergoedingen zijn inclusief BTW.

Persoonlijke gegevens
Alle gegevens door de Deelnemer verstrekt aan WattCycling Maarsbergen.

 1. Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden voor Deelnemer zijn van toepassing op alle relaties tussen Deelnemer en WattCycling Maarsbergen. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom wordt Deelnemer geadviseerd om de Voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan, hetgeen onder andere mogelijk is via de website www.wattcycling.nl locatie Maarsbergen
 2. Abonnement, Credits, aan- en afmelden voor trainingen

  3.1. Een Abonnement is afgesloten zodra Deelnemer op de website of op een aanmeldformulier de benodigde informatie heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend (dit kan ook elektronisch);
  3.2. Een Abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Credits daarentegen hebben een beperkte geldigheidsduur, gerekend vanaf het moment van aankoop. De geldigheidsduur van de Credits staat vermeld op de Prijslijst.
  3.3. Elk Abonnement is persoonsgebonden. Ook Credits zijn persoonsgebonden. Deelnemer kan de aan het Abonnement of de Credits verbonden rechten en plichten niet overdragen aan iemand anders.
  3.4. De minimale leeftijd om een Abonnement af te sluiten of om Credits aan te schaffen is 18 jaar.
  3.5. Deelnemer meldt zich – rekening houdend met de beschikbaarheid van fietsen- zélf (online of via de daartoe beschikbare app) aan voor de training(en) die Deelnemer bij WattCycling Maarsbergen wenst te volgen.
  3.6 Annuleren van geplande trainingen is te allen tijde mogelijk. Uitsluitend wanneer Deelnemer de geplande training tenminste 24 uur voor aanvang van de geplande training (online of via de app) annuleert, ontstaat voor Deelnemer gedurende één maand na de oorspronkelijk geplande, maar geannuleerde, training (bij een Abonnement) of op een ander moment tijdens de geldigheidsduur (ingeval van Credits) het recht om aan een andere training van WattCycling Maarsbergen deel te nemen. Bij annulering van de geplande training, korter dan 24 uur vóór de geplande training, om welke reden dan ook, wordt de betreffende training als een gevolgde training verwerkt en ontstaat dus géén recht om de training op een ander moment ‘in te halen’.
  3.7 WattCycling Maarsbergen kan het trainingsrooster aanpassen en kan de trainingszaal tijdelijk sluiten i.v.m. een speciaal evenement of gebruik van de Wattbikes op locatie. Dit wordt de Deelnemer alsdan tenminste één week tevoren gemeld.
  3.8 WattCycling Maarsbergen behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Abonnement te weigeren, hetgeen de aspirant Deelnemer zo spoedig mogelijk per mail wordt meegedeeld.
 3. Prijzen en betaling

  4.1. De betaling van Abonnementsgeld geschiedt periodiek (vóóraf) per automatische incasso op de eerste werkdag van de maand. Deelnemer verleent WattCycling Maarsbergen nu reeds voor alsdan onherroepelijk toestemming tot automatische incasso van de overeengekomen termijnen ten laste van de rekening van Deelnemer. Deelnemer zorgt voor voldoende saldo op de rekening om een ongestoorde incasso mogelijk te maken. De betaling van Credits geschiedt (vooraf) per automatische incasso of via iDeal.
  4.2. Bij inschrijven gedurende een lopende maand wordt het Abonnementsgeld naar rato van die maand meegenomen bij de eerste automatische incasso.
  4.3. Betaalde bedragen voor een Abonnement of voor Credits bij het niet volgen van trainingen door Deelnemer worden niet geretourneerd.
  4.4. WattCycling Maarsbergen heeft het recht het Abonnementsgeld te verhogen. Dit wordt alsdan tenminste één (1) maand vóór de prijsstijging kenbaar gemaakt.
  4.5. De geldende Abonnementsprijzen staan vermeld op de website.
 4. Upgraden of downgraden van het Abonnement

  5.1. Upgraden van het Abonnement kan te allen tijde plaatsvinden.
  5.2. Downgraden van het Abonnement kan uitsluitend per de eerste van de volgende maand met een aanvraagtermijn van tenminste 14 dagen.
  5.3. Upgraden en downgraden kan uitsluitend door het daarvoor geschikte wijzigingsformulier in te vullen op de website.
 5. Beëindiging van het Abonnement

  6.1. Het Abonnement kan maandelijks worden opgezegd, per de eerste van de volgende maand bij opzegging op of voor de 15e van een maand, dan wel per de eerste van de dáár op volgende maand bij een opzegging op of na de 16e van een maand. I.c., bij een opzegging per bv 14 mei eindigt het abonnement per 1 juni; bij een opzegging per 17 mei eindigt het abonnement per 1 juli.
  6.2. Opzeggen van een Abonnement kan uitsluitend door het formulier ‘Abonnement opzeggen’ in te vullen op de website.
  6.4. Een Abonnement kan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst zonder opgaaf van reden opgezegd worden, onder verrekening van eventueel gevolgde trainingen tegen het geldende tarief van een losse training.
  6.5. Bij langdurige ziekte, blessures of zwangerschap kan het Abonnement vanwege medische redenen tijdelijk gepauzeerd of beëindigd worden. Hiervoor dient een e-mail met onderbouwing gestuurd te worden naar Maarsbergen@wattcycling.nl.
  6.6. Het is WattCycling Maarsbergen toegestaan het Abonnement van Deelnemer te beëindigen bij overtreding door Deelnemer van deze Algemene Voorwaarden of bij onbehoorlijk gedrag waarmee de bedrijfsvoering, personeel of klanten van WattCycling Maarsbergen benadeeld wordt c.q. kan worden. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer
 • informatie die Deelnemer in het kader van het Abonnement heeft verstrekt onvolledig of onjuist is
 • Deelnemer handelingsonbekwaam/ beschikkingsonbevoegd is;
 • Deelnemer in gebreke is met het doen van de door Deelnemer verschuldigde betalingen;
 • Deelnemer niet-geoorloofde prestatie bevorderende middelen gebruikt en daarmee handelt in strijd met de regels van erkende sportbonden;
  6.7 WattCycling Maarsbergen is gerechtigd om het Abonnement zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van Deelnemer is aangevraagd, Deelnemer onder curatele is gesteld, Deelnemer onder bewind is gesteld, de Deelnemer in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat Deelnemer anderszins niet aan zijn betalingsverplichtingen aan WattCycling Maarsbergen zal (kunnen) voldoen.
  6.8 Restitutie van reeds voldane vergoedingen vindt in de gevallen als vermeld in artikel 6.6 en 6.7 van deze Algemene Voorwaarden niet plaats.
  6.9 De Deelnemer wordt door WattCycling Maarsbergen per email van de beëindiging op de hoogte gebracht.
  6.10. Zodra een Abonnement beëindigd is, ongeacht op wiens verzoek of initiatief en om welke reden, vervallen alle eventueel nog niet gebruikte Credits.

  7 Gebruik van de faciliteiten
  7.1. Deelnemer is verplicht om tijdens de training sportkleding dan wel fietskleding te dragen.
  7.2 Trainen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.
  7.3 Deelnemer houdt zich aan de aanwijzingen van medewerkers van WattCycling Maarsbergen en gedraagt zich naar de huisregels van WattCycling Maarsbergen.

  8 Persoonlijke gegevens en privacy

  8.1. Deelnemer is zich ervan bewust dat bij de aanmelding bij WattCycling Maarsbergen persoonlijke informatie wordt verschaft welke door WattCycling Maarsbergen wordt opgeslagen.
  8.2 Deelnemer geeft WattCycling Maarsbergen toestemming om in voorkomende gevallen te worden benaderd voor promotie doeleinden.
  8.3 Deelnemer geeft WattCycling Maarsbergen toestemming om geanonimiseerd ingevoerde trainingsgegevens te gebruiken voor eigen onderzoek.
  8.4 Persoonlijke gegevens zullen door WattCycling Maarsbergen enkel gebruikt worden voor interne communicatie- en promotiedoeleinden en niet aan derden verschaft worden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met Deelnemer, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  8.5 Voor het overige wordt verwezen naar het Privacy Statement van WattCycling Maarsbergen dat op de site staat vermeld en op aanvraag door WattCycling Maarsbergen aan Deelnemer wordt verstrekt.

  9 Aansprakelijkheid, (gezondheids-)risico’s

  9.1. Gebruik van de faciliteiten van WattCycling Maarsbergen, zowel voor, tijdens als na een training, kan risico’s met zich meebrengen. De verantwoordelijkheid van deze risico’s zijn en blijven volledig bij Deelnemer.
  9.2. Deelnemer voert trainingen en adviezen van WattCycling Maarsbergen alleen dán uit, wanneer deze niet in tegenspraak zijn met medische adviezen gericht aan Deelnemer.
  9.3. Deelnemer verklaart dat deelnemer alleen dán aan de trainingen van WattCycling Maarsbergen zal meedoen wanneer deelnemer gezond is. Vragen in het kader een eventuele triage zal Deelnemer te allen tijde naar waarheid beantwoorden. Ingeval gezondheidsrisico’s (kunnen) ontstaan voor de Deelnemer zelf en of voor andere bezoekers en of Deelnemers van WattCycling Maarsbergen zal Deelnemer de training annuleren en in geen geval naar WattCycling Maarsbergen komen. Deelnemer verklaart verder niet te lijden aan fysieke of psychische aandoeningen waardoor deelname van de diensten van WattCycling Maarsbergen fysieke of andere schade, hoe dan ook genaamd, zou kunnen veroorzaken aan Deelnemer en of derden. Deelnemer staakt zijn trainingen terstond wanneer dit wél het geval is/ wordt of wanneer Deelnemer gerede twijfel heeft over of haar/ zijn fysieke en/ of psychische gesteldheid die een veilige en verantwoorde deelname aan de trainingen bij WattCycling Maarsbergen in de weg zou(den) kunnen staan.
  9.4 Ingeval Deelnemer twijfelt over haar of zijn fysieke gesteldheid zal Deelnemer een arts raadplegen of in ieder geval een Sport Medische keuring ondergaan en pas weer aan trainingen bij WattCycling Maarsbergen deelnemen wanneer Deelnemer een positief sportmedisch advies heeft gekregen.
  9.5 De diensten van WattCycling Maarsbergen geven geen garantie voor het behalen van individuele doelen en resultaten. Uitsluitend Deelnemer blijft verantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen en resultaten.
  9.6 Deelnemer zal WattCycling Maarsbergen, de WatCycling Maarsbergen trainer(s) of ander personeel van WattCycling Maarsbergen niet aansprakelijk stellen voor declaraties, dervingen, kosten of onkosten als het gaat om claims met betrekking tot de dood, ziekte, overbelasting, blessures, persoonlijk letsel, geheel of gedeeltelijke invaliditeit of schade, verlies of diefstal aan/ van eigendommen van Deelnemer, voor zover die eventueel opgedaan zouden zijn vóór, tijdens of ná een training bij WattCycling Maarsbergen. Deze bepaling is uitdrukkelijk ook van toepassing op de erfgenamen, familieleden en andere gerelateerden van Deelnemer.
  9.7. Deelnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade die toegebracht wordt aan de faciliteiten, Wattbikes en/of andere eigendommen van WattCycling Maarsbergen als gevolg van onjuist, lomp, hardhandig en/of bewust verkeerd gebruik.

  10 Toepasselijk recht en geschillen

  10.1. Op elke overeenkomst tussen Deelnemer en WattCycling Maarsbergen is het Nederlands recht van toepassing.
  10.2. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen Deelnemer en WattCycling Maarsbergen of uit hoofde van deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechtbank, zulks evenwel niet eerder dan nadat Partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.